Example: LBound function

Dim minima(10 To 20)
Print LBound(minima)   ' Output:  10