Finding.getOriginalVulnerabilityType

簽名檔

public String getOriginalVulnerabilityType()

說明

可提供存取發現項目的原始漏洞類型。若未修改發現項目,則 getOriginalVulnerabilityTypegetVulnerability 相同。

傳回

VulnerablilityType 物件,代表已修改漏洞之發現項目的原始漏洞類型。