Finding.getOriginalClassification

簽名檔

public ClassificationType getOriginalClassification()

說明

可提供存取發現項目的原始分類。若未修改發現項目,則 getOriginalgetClassification 相同。

傳回

ClassificationType 物件,代表已修改分類之發現項目的原始分類。