Finding.getModifiedVulnerabilityType

簽名檔

public String getModifiedVulnerabilityType()

說明

可提供存取發現項目的已修改漏洞類型。

傳回

VulnerablilityType 物件,代表已修改漏洞之發現項目的漏洞類型。(若不符合,則為空值)。