com.ibm.commerce.negotiation.beans

Interface MessageInfoListInputDataBean

 • All Known Implementing Classes:
  MessageInfoListBean


  public interface MessageInfoListInputDataBean
  The interface of message info list input data bean
  • Method Detail

   • setMessageId

    void setMessageId(java.lang.String newMessageId)
    Sets Message ID.
    Parameters:
    newMessageId -
   • setMessages

    void setMessages(MessageInfoDataBean[] newMessageVector)
    Populates a message array with a message list.
    Parameters:
    newMessageVector -
   • setMsgMultipleStatus

    void setMsgMultipleStatus(java.lang.String[] newMsgMultipleStatus)
    Sets multiple message status.
    Parameters:
    newMsgMultipleStatus -
   • setMsgRecipientId

    void setMsgRecipientId(java.lang.String newMsgRecipientId)
    Sets recipient ID.
    Parameters:
    newMsgRecipientId -
   • setMsgSenderId

    void setMsgSenderId(java.lang.String newMsgSenderId)
    Sets sender ID.
    Parameters:
    newMsgSenderId -
   • setMsgSendStatus

    void setMsgSendStatus(java.lang.String newMsgSendStatus)
    Sets message send status.
    Parameters:
    newMsgSendStatus -
   • setMsgStatus

    void setMsgStatus(java.lang.String newMsgStatus)
    Sets message status.
    Parameters:
    newMsgStatus -